Skatteverkets ställningstagande – Tjänsteställe i branscher med skiftande arbetsplatser

Genom Almega arbetar vi sedan en tid tillbaka med frågan kring utformning och tillämpning av skattelagstiftning vid resor och fastställande av tjänsteställe. Vi vill påvisa de positiva effekterna av en rörlig och flexibel arbetskraft, samtidigt som vi lyfter otydligheten och problemen med tolkning av det befintliga regelverket.

Att kompetens finns tillgänglig för uppdrag i hela landet är viktigt både för stad och landsbygd. Regelverk som motverkar detta hämmar näringslivets utveckling. Problembilden har vi beskrivit i skriften ”Fastställande av tjänsteställe när arbetsplatser växlar”.

Som en följd av detta presenterade Skatteverket ett ställningstagande kring tolkning av regelverk. Ställningstagandet är till viss del ett förtydligande som kan vara till hjälp vid utformning av reseregler och rutiner på företagen. Läs Skatteverkets ställningstagande här.

Almegas arbete med frågan fortsätter även under 2016 med framtagning av mer faktaunderlag, skrivelser, debatt och möten med politiker. Med ambitionen att öka förståelsen för att en förändring av regelverk krävs, att regelverken ska främja rörligheten samt att tillämpning och tolkning av regelverk (hos beställare och lokala skattemyndigheter) inte ska hämma konkurrensen på det sätt som det gör idag.

Läs mer – och läs rapporten här