Sänkt arbetsgivaravgift för forskning i kommersiellt syfte

Från och med 1 januari 2014 kan arbetsgivare få sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning och utveckling (FOU) i kommersiellt syfte under minst 75 procent av arbetstiden och 15 timmar per månad.

Den anställda ska vara mellan 26 och 65 år när året börjar. Anställningsformen spelar ingen roll och inte heller om de har arbetat i Sverige eller något annat land.

Nedan får du svar på följande frågor:

  • Vem får göra avdraget?
  • Vad är systematisk och kvalificerad forskning och utveckling?
  • Hur stort avdrag får arbetsgivaren göra?
  • Koncerner
  • Skattefri ersättning Forskarskattenämnden
  • Semester och sjukdom

Vem får göra avdraget?


Arbetsgivare får göra avdraget för anställda som ägnar sig åt systematisk och kvalificerad forskning eller utveckling i kommersiellt syfte under minst 75 procent av arbetstiden och 15 timmar per månad. Med faktisk arbetstid avses den tid som den anställde faktiskt har arbetat och således inte frånvaro på grund av semester, flexledighet, sjukdom, föräldraledighet eller annan orsak. Detta gäller både för den tid som den anställde arbetat med forsknings- eller utvecklingsarbete och den totala tiden.

Den anställda ska ha fyllt 26 men inte 65 år när året börjar. Anställningsformen spelar ingen roll och inte heller om de har arbetat i Sverige eller något annat land. Exempel på arbeten som kan ge avdrag är forskare och kvalificerade produktutvecklare. Tekniska eller medicinska experter som med sin kunskap och erfarenhet utför uppgifter som ett led i forsknings- eller utvecklingsverksamheten kan också omfattas.

Arbetsgivare som är egna företagare eller delägare i ett handelsbolag får inte göra avdrag från sina egenavgifter på grund av sin egen forskning.


Vad är systematisk och kvalificerad forskning och utveckling?


Arbetsgivare kan bara få avdrag för systematisk och kvalificerad forskning eller utveckling. Nedan kan du läsa vad som avses med detta, oavsett om det gäller varor eller tjänster och oavsett om det gäller teknik, naturvetenskap, medicin eller något annat forskningsområde.

  • Med forskning menas systematiskt och kvalificerat arbete med att ta fram ny kunskap i kommersiellt syfte.
  • Med utveckling menas systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda forskningsresultat för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra dem som redan finns. Med att väsentligt förbättra menas att göra en förändring som leder till en väsentlig förbättring av  exempelvis kvalitet, användning, utformning, tillverkning eller tillhandahållande. Dessutom ska utvecklingsarbetet vara en direkt följd av ett forskningsresultat. Vanlig produktutveckling omfattas inte.
  • Med systematiskt arbete menas att undersöka, genomföra eller följa upp fakta enligt en viss metod (plan).
  • Med att arbetet ska vara kvalificerat menas att det ska ha ett reellt forsknings- eller utvecklingsinnehåll, det vill säga stödet ska vara begränsat till faktiskt eller direkt arbete med forskning eller utveckling. Olika stöd- och kringfunktioner ingår alltså inte.

Samtliga uppräknade kriterier för antingen forskning eller utveckling ska vara uppfyllda för varje anställd som arbetsgivaren gör avdrag för. När Skatteverket bedömer rätten till avdrag tar Skatteverket dessutom hänsyn till den anställdes arbetsuppgifter och vilket större sammanhang arbetet ingår i. Med sammanhang menas till exempel vilket forsknings- eller utvecklingsprojekt personen arbetar i, oavsett om det drivs av arbetsgivaren eller en uppdragsgivare.


Hur stort avdrag får arbetsgivaren göra?


Arbetsgivare får dra av upp till 10 procent av lönen till den som är anställd, men aldrig mer än 230 000 kronor per månad för alla anställda tillsammans (motsvarar 2,76 miljoner kronor per år). Ett avdrag får inte ”sparas” till en annan månad, genom att till exempel inte göra något avdrag i januari eller två i februari. Arbetsgivare får heller aldrig dra av mer än att han eller hon kan betala ålderspensionsavgiften, som är 10,21 procent av avgiftsunderlaget.


Koncerner


Om arbetsgivare ingår i en koncern gäller maxbeloppet hela koncernen. Så mycket som möjligt av det ska dock göras av moderföretaget. Resten får göras av dotterföretagen i den ordning moderföretaget bestämmer.


Skattefri ersättning enligt Forskarskattenämnden


Forskarskattenämnden kan ha beslutat att 25 procent av ersättningen till en utländsk expert, forskare eller annan nyckelperson ska vara skattefri. I så fall ska arbetsgivaravgiften beräknas på 75 procent av lönen. I övrigt är villkoren desamma. Tänk på att nämndens beslut även gäller andra kategorier än forskare.


Semester och sjukdom


Normalt påverkas inte forskningsavdraget av att någon är ledig en månad på grund av sjukdom, semester, föräldraledighet eller tjänstledighet. Villkoret är dock att personen jobbat enligt villkoren för avdraget under fyra månader närmast före ledigheten. Om personen är ledig längre än en månad får avdrag göras för den första månaden, om övriga villkor är uppfyllda.


Skatteverkets hemsida finns bland annat beräkningsexempel och närmare rådgivning om hur forskningsavdraget ska redovisas i arbetsgivardeklarationen.