"Rethink Cities" – Sverige visar vägen på global hållbarhetskonferens

Med krympande naturresurser, en kraftig urbanisering och överdimensionerad konsumtion krävs en ny syn på hållbar samhällsutveckling. Det konstateras i vitboken ”Rethink Cities”, framtagen av STD-företagen tillsammans med FIDIC och EFCA. Vitboken kommer att presenteras på FIDICs årliga konferens i Barcelona den 15-18 september. Redan nu kan du ta del av den svenska foldern, ”Rethink Cities: Tänk om; om städer”, som beskriver innehållet i vitboken.

Konferensen i Barcelona arrangeras av FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) och har i år temat “Quality of Life – Our Responsibility”. Den kommer att belysa de tekniska konsultföretagens centrala roll och ansvar när det gäller att utveckla framtidens hållbara lösningar. Sammantaget i världen står vi inför stora miljöutmaningar med utarmade naturresurser, förorenad mark, luft och vatten - ett allvarligt hot mot vårt klimat. Rapporten ”Rethink Cities” tar utgångspunkt i tidigare erfarenheter och partnerskap med internationella institutioner såsom Världsbanken, UNEP, ISO och EU. Den belyser nyckelfaktorer för hållbar samhällsplanering, utreder problematiken och hur samhället måste angripa utmaningarna, med en rad slutsatser:

  • Ekonomin i världens länder har allvarligt försvagats till följd av ekonomisk kortsiktighet, överdriven konsumtion och avsaknad av livscykelperspektiv.
  • För att förändring ska bli verklighet krävs en ny syn på investering och utveckling av en hållbar infrastruktur. Det är avgörande för en hållbar utveckling och fortsatt god livskvalitet.
  • Med den urbanisering som sker - en majoritet av jordens befolkning bor i städer - är det nödvändigt att angripa hållbarhetsutmaningarna med fokus på världens städer.
  • Det krävs ett helhetsperspektiv i samhällsplaneringen, en ny helhetssyn på städernas viktiga roll.

Sverige är ett framgångsland inom miljöteknik och samhällsplanering, en kunskap som behöver utvecklas och spridas. De svenska företagen har en stor möjlighet att visa vägen. Det är just konkreta åtgärder som krävs. Stimulans, hjälpmedel och verktyg som kan underlätta och snabbt få igång hållbarhetsarbetet världen över.

"Rethink Cities" kommer att finnas för beställning på FIDICs hemsida inom kort. Läs mer om lanseringen: FIDIC launches the SUSTAINABILITY PACK in Barcelona

Läs mer om konferensen

FIDIC Barcelona 2013 liten.jpg