Remissyttrande: Upphandlingsutredningens slutbetänkande

STD-företagen har lämnat remissyttrande över Upphandlingsutredningens slutbetänkande ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling”, SOU 2013:12. Upphandlingsutredningens utvärdering har genomförts i flera steg. Till del har den redovisats i delbetänkandet ”På jakt efter den goda affären – analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen”. STD-företaget har även yttrat sig över delbetänkandet.

Upphandlingsutredningens utvärdering har drivits parallellt med en översyn inom EU av de direktiv som styr innehållet i LOU och LUF. Nya upphandlingsdirektiv förväntas att bli beslutade inom EU under hösten 2013. I Sverige har Upphandlingsutredningen i huvudsak haft i uppdrag att utvärdera det befintliga upphandlingsregelverket för att se om det i tillräcklig grad möjliggör för upphandlande myndigheter och enheter att göra goda affärer och samtidigt värna om miljön, ta social och etisk hänsyn, samt verka för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag.

Upphandlingsutredningen ska inte lämna förslag på ändringar i LOU och LUF p g a  de slutsatser den kommit fram till. För detta har  det tillsatts en särskild utredning, Genomförandeutredningen, som tillsammans med dess departement kommer att lämna förslag på ändringar i LOU och LUF, baserat dels på Upphandlingsutredningens slutsatser och dels på de nya EU-direktiven.

Den viktigaste slutsatsen som Upphandlingsutredningen kommit fram till är att upphandlingen måste bli mer strategisk. Ett förslag från utredningen är att det bör upprättas en nationell handlingsplan med nationella mål för upphandlingen. Utredningen vill även att det ska inrättas ett ”produktkategoristöd” för att förbättra upphandlingen på områden där myndigheterna har särskilda behov. Upphandling av konsulter anses vara ett sådant område. Det är tänkt att produktkategoristödet ska arbeta fram vägledningar för t ex anbudsutvärderingsmodeller samt för hur kvalitetskrav och tilldelningskriterier kan utformas. Ett annat område som berörs i slutbetänkandet är direktupphandlingsgränserna. Utredningen föreslår en höjning av gränserna för upphandling av varor och tjänster till 600.000 kronor i LOU och till 1.000.000 kronor i LUF. Utredningen föreslår också att området för användning av ett förhandlat förfarande i LOU ska utökas betydligt.

Läs mer om Upphandlingsutredningens förslag och STD-företagens synpunkter i STD-företagens remissyttrande.

Länk till remissen på regeringen.se