Remissyttrande Byggkravsutredningen SOU 2012:86

STD-företagen har lämnat remissyttrande och anser att utredningen brister på flera punkter. Den saknar bland annat ett övergripande systemperspektiv.

Byggkravsutredningen - Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler. Delbetänkande av Byggkravsutredningen (SOU 2012:86) - har till syfte är att underlätta för byggandet i Sverige.

STD-företagen motsätter sig utredarens rekommendation att införa en stoppregel för kommunala särkrav. Kommunerna ska istället uppmuntras att samordna sina krav. Effektivare byggprocesser behövs. Men utredningens förslag kommer att, i motsats till regeringens ambition, förlänga och försvåra planprocessen och göra den mindre förutsebar.

Utredningen har angripit frågan med ett för snävt fokus och utan systemperspektiv. Utredaren har i uppdrag att studera byggandets produktionskostnader men tar inte hänsyn dess totalkostnad ur ett livscykelperspektiv. Det valda angreppssättet tillsammans med brister i underlag har lett till felaktiga slutsatser och rekommendationer. Det kan delvis bero på att vitala aktörer såsom arkitekt- och konsultbranschen samt berörda myndigheter inte involverats i utredningsarbetet.

Vidare är bedömningen av ökade byggkostnader till följd av kommunala miljö- och energikrav felaktig. Den beaktar inte bl.a. sänkta livscykelkostnader för energieffektiva byggnader eller ett giftfritt byggande. Analysen berör dessutom byggkostnader för småhus och kan inte användas för långtgående slutsatser kring flerbostadshus.

Läs hela STD-företagens remissyttrande >>

Se samtliga remissyttranden från STD-företagen >>