Remissvar - Tvingande regler om betalningstider i näringslivet

STD-företagen har lämnat remissvar angående tvingande regler när det gäller betalningstid av fakturor. Långa betalningstider och sena betalningar är sedan många år ett stort och växande problem för näringslivet. Inte minst för tjänsteföretag.

För att motverka detta antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 16 februari 2011 direktivet (2011/7/EU) om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner och främja särskilt de små och medelstora företagens konkurrenskraft.

Sveriges regering har sedan arbetat fram ett förslag på en lagändring som trädde i kraft den 16 mars 2013 (SFS 2013:55–58). Riksdagen beslutade att anta den föreslagna lagen och begärde samtidigt att regeringen skulle komma tillbaka med ett förslag som skärper regelverket ytterligare. Den nya skärpta skrivningen ”Promemorian Tvingande regler om betalningstider i näringslivet Ju2013/557/L2” har nu varit på remiss och nedan finner du STD-företagens svar.

Den nya skärpta skrivningen av lagen ska om den godkänns av riksdagen träda i kraft den 1/1 2014.

Läs STD-företagens remissvar

Länk till promemoria