Remissvar av delbetänkandet "Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan"

Svenska Teknik&Designföretagen har lämnat synpunkter på Kommittén för modernare byggreglers första av totalt tre delbetänkanden, som fokuserar på standardisering.

"Betänkandet belyser på ett gediget sätt bakgrund och omfattning av standardiseringsarbete i Sverige och jämförbara länder, och delger en övergripande bild av standardiseringens syfte. I analysen saknas dock ett antal delar vad gäller arbetssätt, hur standardisering initieras, strukturella förutsättningar, vilken nytta ett standardiseringsarbete bidrar med, för och hos vilka aktörer nyttan uppkommer samt vilka aktörer som bidrar till att ett väl strukturerat och kvalitetssäkrat standardiseringsarbete kan komma på plats."

Läs hela remissvaret