Regeringen tillsätter utredningar om ökat bostadsbyggande

Regeringen har tillsatt två utredningar för att öka bostadsbyggandet. Den ena utredningen fokuserar på storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

I uppdraget ligger att analysera bostadssituationen i storstäderna, lämna förslag på hur samordningen mellan infrastrukturfrågor och bostadsfrågor kan förbättras samt att föreslå insatser för grupper som har svårigheter att etablera sig på bostadsmarkanden i storstäderna.

Den andra utredningen ska lämna förslag på åtgärder som ökar den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar. Utredningen ska också se över hur processen inför en detaljplanläggning kan effektiviseras och lämna förslag på åtgärder som ökar utbudet av lämplig mark för byggande.

Båda uppdragen ska redovisas i september 2015.

PM från regeringen

Utredningsdirektiv: Förbättrad bostadssituation i storstadsregionerna (Dir.2014:26)