Max 30 dagars betalningstid en självklarhet!

Att långa betalningstider hämmar näringslivets utveckling, det vet vi sedan länge. Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd antog därför den 16 februari 2011 ett EU-direktiv (2011/7/EU) med syfte att bekämpa sena betalningar vid handelstransaktioner. Direktivet innehåller bestämmelser om bland annat betalningsfrister, dröjsmålsränta och ersättning för indrivningskostnader.

Regeringen tillsatte våren 2011 en utredning för att ta fram förslag på hur direktivet bör införlivas i svensk rätt. I april 2012 kom betänkandet ”Snabbare betalningar” SOU (2012:11). Utredningen bekräftar de långa betalningstidernas negativa effekter.

STD-företagen föreslår en starkare reglering vid införande i svensk rätt än det minimikrav som EU-direktivet ställer. Skälet till detta är att en minimireglering i Sverige inte skulle uppfylla EU-direktivets syfte, dvs att uppnå kortare betalningstider. Läs mer

STD-företagen bloggar