Lagrådsremiss om nya upphandlingslagstiftningen

Lagrådet, den myndighet som har till uppgift att granska lagförslag innan de behandlas av riksdagen, har yttrat sig över lagrådsremissen ”Nytt regelverk om upphandling”. Den kritik som framförs är i första hand riktad mot de EU-direktiv som ligger till grund för den nya lagstiftningen. Lagrådets tolkning av förslaget om förfarandet av innovationsparternskap riskerar att slå hårt mot konsultföretagen om de genomförs.

Kritiken från Lagrådet rör bland annat att vissa bestämmelser i EU-direktiven inte är möjliga att förstå eller kan ges olika innebörd. Det finns också bestämmelser, menar Lagrådet, som har en innebörd som inte är förnuftig.  

I lagrådsremissen tar regeringen också upp det nya förfarandet om innovationspartnerskap. Förslaget är att den text som finns i LOU-direktivet ska införas i LOU i den lydelse den har i den svenska versionen av direktivet, dvs:
Den upphandlande myndigheten får besluta att inrätta innovationspartnerskapet med en eller flera partner som bedriver separat forsknings- och utvecklingsverksamhet.

En motsvarande text finns i LUF-direktivet. Texten är problematisk eftersom den kan tolkas som att den utesluter företag som inte driver forsknings- och utvecklingsverksamhet separat från den övriga verksamheten från att få delta i innovationspartnerskap. En separat verksamhet för forskning och utveckling, menar regeringen i lagrådsremissen, kan rimligen inte vara en del av den löpande verksamheten, men forsknings- och utvecklingsverksamhet borde kunna bedrivas i nära anslutning till produktionen.

Vår uppfattning är dock att regeringen, liksom Upphandlingsutredningen och Lagrådet, i detta avseende gjort en felaktig tolkning av direktivtexten. Ordet ”separat” syftar, enligt vår mening, inte till att säkerställa att leverantörerna i ett innovationspartnerskap bedriver sin forskning och utveckling åtskild från produktionen. Det är för övrigt svårt att se något rimligt skäl till varför unionslagstiftaren skulle vilja begränsa kretsen av potentiella leverantörer i innovationspartnerskap på det sättet. 

I sitt yttrande föreslår nu Lagrådet, utan att förklara varför, att bestämmelsen istället ska föreskriva att innovationspartnerskap endast får inrättas med sådana leverantörer som bedriver separat forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Motsvarande text i den engelska versionen av EU-direktiven lyder som följer:
The contracting authority may decide to set up the innovation partnership with one or with several partners conducting separate research and development activities.

Texten om separat forsknings- och utvecklingsverksamhet synes i den engelska versionen närmast syfta till det fallet att det finns fler deltagare i ett innovationspartnerskap och till att vara ett språkligt redskap för att skilja dessa åt.  

Eftersom det därtill inte finns en förklaring varken i EU-direktiven eller i de svenska utredningarna eller i lagrådsremissen till varför man väljer att utesluta en stor del av en viss kategori av företag från att delta i ett upphandlingsförfarande är tolkningen förvånande. Tolkningen följer heller inte hur andra upphandlingsförfaranden är uppbyggda. 

Såvida det inte finns förutsättningar för en upphandlande myndighet att direktupphandla har alla alltid rätt att antingen få lämna anbud i en upphandling eller att ansöka om att få lämna anbud. Detta ger förutsättningar för god konkurrens i en upphandling. En bestämmelse om att alla får ansöka om att delta i ett innovationspartnerskap finns också i EU-direktiven. Hur den bestämmelsen förhåller sig till den tolkningen som finns i lagrådsremissen och lagrådets yttrande framgår inte.

Tolkningen av EU-direktiven följer inte heller EU-domstolens rättspraxis. Av denna följer, till exempel, att de grunder för att utesluta ett företag från att delta i offentlig upphandling som idag finns i LOU kap 10 § 2, som huvudregel är uttömmande. Det betyder att det som huvudregel inte är möjligt att hindra ett företag från att delta i offentlig upphandling om det inte föreligger vissa i EU-direktivet och i LOU preciserade omständigheter. Dessa omständigheter har då att göra med någon form av klandervärt beteende.

Ett annat exempel på att tolkningen inte följer hur upphandlingsregelverket i övrigt är uppbyggt är hur man ställer krav på anbudssökandes och anbudsgivares kapacitet. Som säkert är bekant ställs sådana krav av den upphandlande myndigheten utifrån det som bedöms krävas för att kunna uppfylla kontraktet. Krav på kapacitet föreskrivs inte i lag. 

Den tolkning som görs av bestämmelsen är, enligt vår bedömning, främmande för upphandlingsregelverket. Om tolkningen står sig genom lagstiftningsprocessen kommer detta sannolikt att medföra att en stor del av företag inom tjänstesektorn inte kommer att kunna delta i innovationspartnerskap på grund av att företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet är för nära förknippade med den löpande verksamheten.