Konkurrensverket har fattat beslut rörande SL:s upphandling av konsultmäklare - Ärendet avskrivs

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) upphandlade kring årsskiftet konsultmäklaren ZeroChaos för leverans till SL av olika konsulttjänster, bl.a. tekniska konsulttjänster. Efter ett flertal klagomål från bl.a. STD-företagen har Konkurrensverket (KKV) under våren granskat om SL:s upphandling av konsultmäklare är förenlig med lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Frågeställningen har varit om SL kan anses kringgå LUF genom att istället för att upphandla konsulter, upphandla en mäklartjänst som tillhandahåller konsulter. KKV beslutade i veckan att avskriva ärendet från vidare handläggning. Det betyder att KKV avslutar ärendet. STD-företagen kommer nu att gå igenom beslutet och se över hur vi kan arbeta vidare med frågan.

KKV menar att en upphandlande enhet har en tämligen långtgående möjlighet att själv välja vad som ska upphandlas så länge behovet för vad som ska upphandlas inte definieras på ett diskriminerande sätt. En upphandlings konstruktion får inte heller, enligt KKV, vara ett konstlat upplägg i syfte att kringgå bestämmelserna på området.

KKV bedömer att SL har identifierat organisationens behov till, förutom tillhandahållande av konsulter, även administration, kontroll och uppföljning m.m. KKV menar att det är detta behov som har föranlett SL att upphandla en konsultmäklare och att föremålet för upphandlingen är en helhetslösning för tillhandahållande och administration m.m. av konsulter. KKV noterar även att det finns liknande upphandlingsmodeller på marknaden bl a upphandling av grossistverksamhet och totalentreprenader.

KKV konstaterar att avtalet mellan SL och ZC innehåller mekanismer som syftar till att garantera att ZC inte tar några andra hänsyn än marknadsmässiga vid utförandet av sitt uppdrag. Mekanismerna rör ersättningsupplägget i avtalet mellan SL och ZC, bl a det faktum att det finns takpris med en incitamentslösning, samtidigt som ZC svarar för utfört arbete som för sitt eget. KKV konstaterar att dessa mekanismer är viktiga för att uppfylla direktivens syfte om fri rörlighet för tjänster och icke snedvriden konkurrens.

Avslutningsvis redogör KKV för det faktum att det inte finns något krav i LUF på att ett ramavtal ska fastställa samtliga villkor för avrop. Ett avrop kan istället föregås av förhandling om ramavtalet innehåller uppgift om vad förhandlingen ska innehålla. När det gäller transparensen noterar KKV särskilt att SL har möjlighet att träffa tilltänkta underkonsulter för intervju innan överenskommelse om uppdrag ingås med mäklaren. KKV påtalar att detta förutsätter att mötet med underkonsulterna syftar till att fastställa att SL får det alternativ som bäst överensstämmer med avropsförfrågan och att intervjuerna är ett led i förhandlingarna mellan SL och ZC.