"Försenad utredning om konsultmäklare ökar risken för mellanhänder"

Projektet som utreder om det är tillåtet att upphandla mellanhänder fördröjs och beräknas nu vara klart först vid årsskiftet 2016/2017. Förseningen riskerar att leda till att användningen av mellanhänder ökar.

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten driver ett projekt för att se över om upphandlingar av mellanhänder, till exempel konsultmäklare, är tillåtna enligt LOU och LUF samt i vilken mån sådana upplägg är lämpliga.

En skillnad mellan konsultmäklare och andra typer av mellanhänder är att mellanhänder normalt förekommer i branscher där det är praktiskt nödvändigt.

Exempel är beställningscentraler för taxi, och grossistverksamhet. I dessa fall är det ofta mer ekonomiskt rationellt för både företag och kunder att ha en gemensam försäljningsplattform än att varje taxichaufför eller varuleverantör själv skulle behöva ha en direkt relation med alla slutkunder.

Upphandling av konsultmäklare är dock ett upplägg som varken är nödvändigt eller drivet av marknaden, det vill säga teknikkonsultföretagen. Tvärtom avviker upplägget från det normala sättet att köpa teknikkonsulttjänster.

Svenska Teknik&Designföretagen ser ett antal risker med detta upplägg, bland annat att det strider mot de grundläggande principerna i offentlig upphandling och då särskilt mot principerna om transparens och proportionalitet.

Många andra alternativ, som inte har de negativa effekter som anlitandet av en konsultmäklare har, kan framgångsrikt användas för att nå samma resultat. Ett exempel på detta är anlitande av en upphandlingskonsult.

Svenska Teknik&Designföretagen anser även att ett upplägg med konsultmäklare strider mot förbudet att använda ramavtal på ett otillbörligt sätt eller på ett sätt som förhindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Det är fråga om ett konstlat upplägg som enligt EU-domstolen innebär en överträdelse av upphandlingslagarna.

Att projektet nu fördröjs är beklagligt eftersom det snarast möjligt behöver klarläggas hur dessa mäklare förhåller sig till LOU och LUF.

Magnus Höij
Vd, Svenska Teknik&Designföretagen

Artikeln publicerades i Upphandling24, 2016-05-10.