Färdplan 2050 behöver helhetsperspektiv

Naturvårdsverket har tagit fram ett underlag till färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Underlaget är en bra början men behöver kompletteras med ett tydligt samhällsplaneringsperspektiv. Mycket av den teknik och de lösningar som redan finns används inte. STD-företagen har lämnat remissyttrande.

För att få större effekt är det viktigt att angripa frågeställningen ur ett systemperspektiv. Underlaget behöver därför kompletteras på några väsentliga områden, såsom samhällsplanering, infrastruktur, energiproduktion/distribution, avfallshantering/återvinning, befintlig bebyggelse, livsstil och konsumtionsvanor. Dessa områden har stor betydelse och utreds inte tillräckligt i planen.

Naturvårdsverkets underlag förlitar sig till  stor del på framtida teknik och tekniska lösningar. Flera alternativa åtgärder i kombination med beteendeförändring bland medborgarna skulle nå långt mycket längre.

STD-företagen stödjer kravet på en påskyndad genomdrivning av ecodesigndirektivet. Vi delar också åsikten att byggreglerna behöver ses över när det gäller energihushållning. Det krävs även en utökad analys av alternativa styrmedel samt konkreta åtgärdsförslag i den färdplan som arbetas fram.

STD-företagen föreslår att det råd som miljöministern varit på väg att skapa verkligen kommer till stånd. Vi föreslår dock att sammansättningen i rådet inkluderar kompetens inom samhällsplanering och systemkunnande vad gäller en hållbar utveckling av samhället.

På forskningsområdet behövs ett nära samarbete mellan akademi och näringsliv. Det kan vi uppnå genom att skapa forskningsarenor där akademi och företag möts för att skapa framtida lösningar med hög innovationsfaktor. Viktiga forskningsområden är tjänsteutveckling, samhällsplanering, infrastruktur, beteendevetenskap och hållbar konsumtion.

Läs STD-företagens remissyttrande >>