Debattartikel i SvD: ”Näringslivet skriker efter fler ingenjörer”

Antalet nybörjarplatser på ingenjörs-, och arkitektutbildningarna måste utökas. Takbeloppen för lärosätena behöver därför höjas och öronmärkta resurser tillföras. Det skriver Magnus Höij i en debattartikel på svd.se.

I höst börjar närmare 12 000 nya studenter på svenska ingenjörs- och arkitekturutbildningar. Men dessa studenter behöver bli fler. Bristen på ingenjörer och arkitekter ökar. Vår bransch behöver rekrytera 7 500 personer bara det närmaste halvåret. För att möta behovet krävs att minst 15 000 nya studenter påbörjar en ingenjörs- eller arkitekturutbildning varje år. Vi föreslår en utbyggnadsplan om 500 nya nybörjarplatser för ingenjörer och arkitekter varje år fram till 2025, med start höstterminen 2019.

Näringslivet skriker efter ingenjörer och arkitekter och behovet är stort i hela landet. De kunskapsintensiva tjänster som arkitekt- och ingenjörsföretag levererar efterfrågas i allt större utsträckning. De senaste årens förändringar på arbetsmarknaden, med en växande tjänstesektor, innebär att behovet av ingenjörer och arkitekter ökar kraftigt. Till exempel anställs mer än var tredje nyutexaminerad från KTH hos våra medlemsföretag.

Och rekryteringsbehovet i näringslivet är stort. I Svenska Teknik & Designföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen (juli, 2017) uppgav företagen att de behövde nyanställa omkring 7 500 personer under innevarande halvår. Av dessa saknas hela 5 000. Därmed uppgår kompetensbristen till omkring 5 000 personer, bara det närmaste halvåret. Och detta är enbart i vår bransch. Bristen på arkitekter och ingenjörer är även stor inom övriga näringslivet och offentlig sektor.

För att komma tillrätta med kompetensbristen är det nu centralt att öka antalet nybörjarplatser på ingenjörs- och arkitekturprogrammen. Söktrycket till dessa utbildningar är högt och lärosätena uppger att de har kapacitet att skapa fler platser. De begränsas dock av de takbelopp som riksdagen fastställt och som utgör den finansiella ramen för hur många utbildningsplatser universiteten kan erbjuda. Takbeloppen behöver därför höjas och öronmärkta resurser behöver tillföras för att öka antalet nybörjarplatser på ingenjörs- och arkitektutbildningarna.

Utöver fler högskoleplatser är det angeläget att fortsätta rekryteringsfrämjande insatser. Två insatser har varit särskilt viktiga för att bredda rekryteringen och öka intresset för ingenjörsstudier –Tekniksprånget och det tekniska basåret.

Initiativet Tekniksprånget, som möjliggör för betald praktikplats i svenska teknikföretag för unga under 21 år, har ökat intresset för att påbörja en ingenjörsutbildning. Därför är det positivt att regeringen, i den senaste budgeten, beslutade att förlänga Tekniksprånget ytterligare två år. Det tekniska basåret, som syftar till att göra studenter från andra gymnasieprogram behöriga till ingenjörsstudier, har också varit viktigt för att öka antalet sökande till ingenjörsprogrammen. Det finns även ett behov av motsvarande praktik för civilingenjörer för att stärka näringslivskoppling och relevans i utbildningen. Branschen gör redan mycket, men i samverkan med staten skulle vi gemensamt kunna utveckla detta vidare och skapa en snabbare väg in i näringslivet.

Den senaste ökningen av studieplatser för civil- och högskoleingenjörer genomfördes inför höstterminen 2013 av den dåvarande regeringen. Då tillkom 400 nybörjarplatser, fördelade på högskoleingenjörs- respektive civilingenjörsutbildningarna.

Eftersom rekryteringsbehovet de närmaste åren väntas öka än mer behöver fler nya platser öronmärkas för ingenjörsutbildning i regeringens kommande budgetar. Svenska Teknik & Designföretagen föreslår en långsiktig utbyggnadsplan för den svenska ingenjörs- och arkitekturutbildningen. Som ett första steg behöver dessa utbildningar byggas ut med 500 nya nybörjarplatser från höstterminen 2019. Därefter bör utbildningarna successivt byggas ut med målet att minst 15 000 studenter varje år ska påbörja ingenjörs- eller arkitekturstudier vid våra svenska lärosäten.

En sådan utbyggnad är ett stort och långsiktigt åtagande från regering och riksdag. Men fler civilingenjörer och arkitekter på den svenska arbetsmarknaden kommer att vara avgörande för våra svenska företags möjligheter att fortsätta leda den digitala utvecklingen och fortsätta bygga och utveckla ett hållbart och smart samhälle.

Magnus Höij
vd, Svenska Teknik & Designföretagen

Läs artikeln på svd.se

Läs blogginlägg och se film från STD-företagens seminarium i Almedalen, "Sverige skriker efter ingenjörer – vad kan högskolan göra?"