Ni har väl inte missat att nyttja FoU-avdraget?

Sedan den 1 januari 2014 har arbetsgivare rätt att få sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning och utveckling i kommersiellt syfte. Avdraget är skapat för att främja forsknings- och utvecklingsarbete i kunskapsintensiva företag för att i förlängningen leda till större FoU-investeringar och att fler forskare och högutbildade anställs. Avdraget används idag av flera konsultföretag, men det är uppenbart att det finns ytterligare företag som har rätt att nyttja detta avdrag.

Vem får göra avdraget?

Arbetsgivare får göra avdraget för anställda som ägnar sig åt systematisk och kvalificerad forskning eller utveckling i kommersiellt syfte under minst 75 procent av arbetstiden och 15 timmar per månad. Exempel på arbeten som kan innebära rätt till avdrag är forskare och kvalificerade produktutvecklare. Tekniska eller medicinska experter som med sin kunskap och erfarenhet utför uppgifter som ett led i forsknings- eller utvecklingsverksamheten.

Vad är systematisk och kvalificerad forskning och utveckling?

Arbetsgivare kan bara få avdrag för systematisk och kvalificerad forskning eller utveckling. Nedan kan du läsa vad som avses med detta, oavsett om det gäller varor eller tjänster.  

  • Med forskning menas systematiskt och kvalificerat arbete med att ta fram ny kunskap i kommersiellt syfte.
  • Med utveckling menas systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda forskningsresultat för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra dem som redan finns. Med att väsentligt förbättra menas att göra en förändring som leder till en väsentlig förbättring av  exempelvis kvalitet, användning, utformning, tillverkning eller tillhandahållande. Dessutom ska utvecklingsarbetet vara en direkt följd av ett forskningsresultat. Vanlig produktutveckling omfattas inte.
  • Med systematiskt arbete menas att undersöka, genomföra eller följa upp fakta enligt en viss metod (plan).
  • Med att arbetet ska vara kvalificerat menas att det ska ha ett reellt forsknings- eller utvecklingsinnehåll, det vill säga stödet ska vara begränsat till faktiskt eller direkt arbete med forskning eller utveckling. Olika stöd- och kringfunktioner ingår alltså inte.

Samtliga uppräknade kriterier för antingen forskning eller utveckling ska vara uppfyllda för varje anställd som arbetsgivaren gör avdrag för. När Skatteverket bedömer rätten till avdrag tar Skatteverket dessutom hänsyn till den anställdes arbetsuppgifter och vilket större sammanhang arbetet ingår i. Med sammanhang menas till exempel vilket forsknings- eller utvecklingsprojekt personen arbetar i, oavsett om det drivs av arbetsgivaren eller en uppdragsgivare.

Hur stort avdrag får arbetsgivaren göra?

Arbetsgivare får dra av upp till 10 procent av lönen för den som är anställd, men aldrig mer än 230 000 kronor per månad för samtliga anställda dvs. totalt 2,76 miljoner kronor per år.

Läs detaljerad information på Skatteverkets hemsida.