Etikfrågorna måste högre upp på dagordningen

Idag har Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd årsmöte. Det blir en påminnelse att jobba ännu hårdare med etiken inom byggsektorn.

Det kanske är självklart – bra affärer görs när konkurrensen är sund, när regelverket är förutsägbart och när företagen tar sitt arbetsgivaransvar på allvar.

Tyvärr dyker det ständigt upp områden där just dessa självklarheter har rundats eller helt åsidosatts. Den sorgliga affären inom Statens Fastighetsverk är blott ett i raden av exempel, om än häpnadsväckande i sin storlek och vilka som berörs av utredningen.

STD-företagen har sedan flera år varit aktiva i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd (>www.byggetik.se), ett forum som helt uppenbart har ett berättigande med tanke på just dessa omständigheter. I rådet finns representanter för både byggindustrin, byggherrarna och byggmaterialindustrierna. De är kloka och omdömesgilla representanter.

Dagens årsmöte i föreningen gav utrymme för en del reflektioner och diskussioner om hur detta arbete bör bedrivas och hur vi kan bli mer proaktiva.

Jag är övertygad om att arbetet kan och bör bli både synligare och mer offensivt. Det bör givetvis ske i nära samråd och samverkan med både företag och branschorganisationer, men vi behöver fler som går i täten för de goda affärerna. Etiska Rådet kan vara en kraft som både är tydligare i att städa framför alla de dörrar som finns i branschen. Men också för att bygga kulturer och ramar för en modern affärskultur, med många aktörer i snabb förändring.

När det gäller etiska frågor måste branschens samfällda inställning var glasklar: vi förutsätter att de vi gör affärer med tar ansvar för både sin ekonomi, sin kund och sina medarbetare.

Och i de fall då något oegentligt dyker upp måste vi vara ännu tydligare: varje försök att runda regelverk och lagar är helt oacceptabelt.

I det arbetet vill jag gärna se Etiska Rådet i mitten, som ett kunskapsnav. De borde ta bollen för att samla både kunnande och reaktioner på de etiska frågorna.

I det arbetet kommer jag att ge rådet och dess medlemmar mitt fulla stöd.

Och apropå det: på dagens årsmöte bytte vi representant från arkitekt- och ingenjörsvärlden. Stort tack till Jannice Johansson Steijner från Tengbom, som gått vidare till Note Design Studio. Hon ersätts nu i Etiska Rådets styrelse av Kajsa Hessel, vd på Projektgaranti. Lycka till med dessa viktiga frågor. Det finns – tyvärr – mer att göra.