Nyanlända värdefull källa till kompetens

Stor kompetensbrist råder inom vår bransch – liksom inom många andra kunskapsintensiva tjänstebranscher. Många av våra medlemsföretag vittnar om att mycket värdefull kompetens går att finna bland de nyanlända som kommit till Sverige.

 

Svenska Teknik&Designföretagen arrangerade i går ett frukostseminarium på temat ”Hur tar vi bättre tillvara på kompetensen bland nyanlända arkitekter och ingenjörer”? Med på seminariet var bland andra SWECO Sveriges vd Åsa Bergman och Rambölls divisionschef Linda Edgren. Även nätverket NAAIS (Newly Arrived Architects in Sweden) deltog och delade med sig av sina erfarenheter.

Snabbväxande tjänsteföretag har visat sig vara de företag som i allra högst utsträckning anställer unga, nyanlända samt långtidsarbetslösa. En del av förklaringen är att de har behov av kompetens snabbt och att de ofta redan befinner sig i internationella miljöer vilket innebär att kravet på att kunna svenska inte är lika stort. Dock måste förväntningarna på antalet personer som går att anställa inom den här gruppen vara realistiska – många har behov av en kompletterande utbildning.

 ”Regelförenklingar måste skyndsamt på plats och vi måste dessutom säkerställa att befintliga lagar inte tillämpas på ett felaktigt sätt.”

Båda SWECO och Ramböll jobbar redan idag aktivt genom en mängd olika initiativ för att hitta efterfrågade kompetenser bland personer som nyligen kommit till Sverige. Men matchningen kan bli bättre och än mer effektiv. En kulturförändring efterfrågades både i branschen men även hos deras kunder. Företagen ser tydliga vinster av en ökad mångfald på arbetsplatsen bland annat i form av ökad kompetens – som i många fall inte finns tillgänglig på den svenska marknaden. Utmaningen ligger, enligt företagen, i att skapa en insikt om att det framtida samhället består av utlandsfödda med olika bakgrund, religioner och olika familjestrukturer. Något som berikar och skapar ett mervärde för företagen och dess kunder. Den insikten måste sedan omsättas in i företagens rekryteringsprocesser.

Arkitekt- och ingenjörsbranschen skriker efter personal, nio av tio företag behöver nyanställa inom det närmaste halvåret. Bristen hämmar företagens tillväxt, samtidigt som vi har ett stort antal nyanlända som behöver få en chans att integreras i arbetslivet. Regelförenklingar måste skyndsamt på plats och vi måste dessutom säkerställa att befintliga lagar inte tillämpas på ett felaktigt sätt. Det kan få – och har fått onödiga negativa konsekvenser för den här värdefulla kompetensinvandringen.