Rörlighet och flexibilitet är avgörande för näringslivets konkurrenskraft!

Näringslivet i Sverige genomgår sedan lång tid en strukturell omvandling. Företagen går mot en allt högre grad av specialisering, där konkurrenskraft skapas av flexibilitet, rörlighet och att snabbt kunna ställa om och bygga konkurrenskraftiga värdenätverk och värdekedjor.

Specialistkompetens som finns tillgänglig för hela landet, och ibland hela världen, är en förutsättning för många företag att överhuvudtaget kunna överleva, bibehålla sysselsättning och kunna vara etablerade på många orter runt om i Sverige.

Denna rörlighet med växlande arbetsplatser, att göra tjänster tillgängliga på alla platser i landet, är en förutsättning för fungerande verksamheter och för att hela landet ska kunna leva och utvecklas.

Dock är våra regelverk och synen på denna rörlighet både förlegad, svårtolkad och ofta rent konkurrenshämmande. Framförallt handlar det om regelverket kring avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, tillfälligt arbete på annan ort och dubbel bosättning. Ett regelverk som bör syfta till att göra det ekonomiskt möjligt, åtminstone inte motverka och helst bejaka det positiva i strukturomvandlingen och främja rörlighet och därmed svensk konkurrenskraft.

Att skapa struktur och regelverk som understödjer denna positiva utveckling av specialiserade, flexibla och konkurrenskraftiga företag är extremt viktigt för Sverige. Vi har därför tillsammans med en rad andra branschorganisationer skickat en hemställan till regeringen för att utreda hur vi ska komma tillrätta med dessa problem. I syfte att skapa enkla, tydliga och transparenta regler som stödjer ett rörligt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Hemställan och rapport
Debattartikel i Dagens Samhälle