Första kartläggningen någonsin av konsultsektorn

Idag släpper Vinnova en rapport som har kartlagt de kunskapsintensiva tjänsteleverantörerna i Sverige (konsultsektorn). Detta är första gången någonsin som en satsning görs för att åskådliggöra den ständigt växande och framgångsrika konsultsektorn. I tidigare branschkartläggningar har Vinnova fokuserat på enskilda tematiska branscher. Ofta har då de nyckelföretag som levererar tjänster till en mängd olika branscher inte kunnat fångas upp och därmed blivit osynliga. Den här kartläggningen kan verka som en liten insats, men för vår sektor har Vinnova på ett förtjänstfullt sätt bidragit till ett stort framsteg. Det är ett steg bort från den traditionella synen på näringslivet indelat i stuprör till att fokusera på företagens specialisering och värdeskapande.

En av de största utmaningarna i studien har varit den enorma mängd tjänsteleverantörer som finns etablerade. Rapporten beskriver sektorns struktur med närmare 6 500 företag med minst fem anställda som totalt sysselsätter drygt 212 000 heltidsanställda. Därutöver finns minst motsvarande 35 000 heltidsanställda i företag i med 1-4 anställda.

Dessa företag har expanderat framgångsrikt både i och utanför Sverige och kartläggningen är en grund för att politiken, forskning och akademi ska börja kunna förstå dessa företags betydelse för svensk konkurrenskraft. Det är just denna strukturomvandling och den produktivitetshöjning som specialiseringen bidrar med som lett till att Sverige fortfarande står sig konkurrensmässigt stark på den internationella marknaden. Tillgången till specialiserade och lösningsfokuserade konsultföretag som direkt kan leverera värde till andra tjänsteföretag och tillverkningsindustrin är idag helt avgörande för Sverige. Det samma gäller för offentlig sektor.

En annan faktor som kommer att bli allt mer spännande att fokusera på i framtiden är hur dessa företag driver på digitaliseringen och internationaliseringen.  För att vara världsledande krävs internationell kompetens och specialister över hela världen. För konsultföretagen är också digitaliseringen och att utveckla nya synsätt, innovationer och nya former av värdeskapande en del av vardagen. Men här har vi bara sett början av utvecklingen, och här måste övriga marknaden förstå och hänga med.

Vi står inför stora utmaningar vad gäller kompetensbrist och kompetensutveckling. Vi måste helhjärtat öppna upp och skapa rätt förutsättningar för dessa företag att fortsätta växa, rekrytera internationell kompetens och inte minst aktivt involveras i den forskning vi investerar i Sverige.

Min förhoppning är att denna rapport ska synliggöra betydelsen av den specialisering och strukturomvandling som Sverige genomgått. Men framförallt de krav som detta ställer på politiken att skapa bra förutsättningarna för dessa jobbskapande företag. Sektorn har redan en dominerande roll vad gäller kunskapsutveckling och sysselsättning i näringslivet. Att inte ta hänsyn till det i politiska överväganden vore att blunda för verkligheten.

Ett stort tack till Vinnova och berörda forskare för ett utmärkt första steg i att ännu tydligare synliggöra den kunskapsintensiva konsultsektorn och dess 250 000 medarbetare!

Seminariet där rapporten presenteras kan ses i efterhand här. Där kommer också rapporten att snart finnas tillgänglig.