Framtidens miljonprogram kräver konkreta reformer

Barthel m fl (Nytt miljonprogram – unik chans att lösa flera frågor, DN Debatt 25/4) lyfter i sin artikel fram perspektiv som arkitekter och byggkonsulter delar och arbetat hårt för att lyfta fram. Vår bransch samlar arkitekt-, teknikkonsult- och byggkonsultföretag – i realiteten de grupper som kommer att arbeta med att planera, gestalta, projektera och producera de flesta av de bostäder som produceras.

shutterstock_278071958

Synpunkterna Barthel m fl framför är värdefulla men behöver kompletteras med några högst konkreta förslag:

  1. Vi befinner oss idag i ett skede där bostadsproduktionen ökar och central planering krävs – men central kompetens ofta saknas. Kunskapen om att upphandla gestaltning och arkitektur behöver både samlas och spridas. Utredningen ”Gestaltad Livsmiljö” föreslår bland annat en handledning till kommunerna om hur arkitektur ska upphandlas, och införandet av en riksarkitekt. Dessa reformer behöver komma på plats skyndsamt.
  2. Överreglering och bristande konkurrens försvårar och fördyrar byggandet i Sverige. Konkurrensproblematiken kan delvis avhjälpas genom avregleringar – här måste de bostadspolitiska samtalen leverera under våren. Kommunalt måste fler aktörer bjudas in till upphandlingar och planprocesserna anpassas till småföretag. Att genomföra så pass omfattande byggnation som nu planeras utan att åtgärda detta riskerar att bli mycket kostsamt för boende och skattebetalare.
  3. Innovation och variation i arkitektur, byggande men även hantering av befintliga bostäder måste premieras. Svenska regleringar syftar till att förebygga misstag i byggandet, men de hindrar samtidigt innovation och nytänkande. Detta gäller nybyggandet – men även hur befintligt bestånd användes. Bättre resursutnyttjande av befintliga bostäder måste till för att skapa bostäder för stora resurssvaga grupper som idag saknar bostad. I dagens städer bör frizoner testas för att möjliggöra innovationssatsningar med dessa inriktningar.

Industriellt byggande kan ske med hög kvalitet och användas för att skapa attraktiva områden. Men det kräver genomtänkt stadsplanering upphandlad av experter, att de boendes efterfrågan på hög service och urban miljö får genomslag samt att arkitektonisk kvalitet är en utgångspunkt för produktionen och planeringen av livsmiljöer.