Investeringssignalen mars 2016: Kompetensbrist leder till rekordhög personalomsättning

STD-företagens rapport Investeringssignalen visar att åtta av tio företag inom arkitekt- och teknikkonsultbranscherna behöver nyanställa. Det höga rekryteringsbehovet i branschen är en följd av det goda orderläget och höga beläggningsgraderna. Konsekvensen blir en ännu större konkurrens om befintlig kompetens med ökad internrekrytering från konkurrenter som följd. Detta leder till ännu högre personalomsättning och ytterligare tryck på löneutvecklingen.

InvSignalenMars2016Svenska Teknik&Designföretagens rapport ”Investeringssignalen” visar att hela 87 procent av teknikkonsulterna planerar att anställa under det närmaste halvåret. Motsvarande siffra för industrikonsulter och arkitekter är 84 respektive 73 procent. Inga företag uppger att de behöver minska personalstyrkan.

– Rekryteringsbehovet har ökat stadigt sedan mitten av 2013, och ligger nu på den högsta nivån sedan 2011, säger David Cramér, marknadsanalytiker på Svenska Teknik&Designföretagen.

Bristen på personal har dock stigit kraftigt inom dessa branscher under de senaste årens konjunkturuppgång. En allt större andel av företagen uppger att brist på kompetens är det främsta hindret för verksamheten. För teknikkonsulter och arkitekter har 45 procent av företagen rapporterat att detta var det främsta hindret för deras verksamhet under fjärde kvartalet förra året. För enbart arkitekter uppgick andelen till hela 79 procent och för teknikkonsulter 41 procent.

Rapporten visar att den stora bristen på personal leder till ännu större konkurrens om befintlig kompetens. Under 2015 var personalomsättningen rekordhög, drygt 15 procent för branschen som helhet. Det är den högsta nivån sedan personalomsättningen började mätas 2008. För arkitekter låg personalomsättningen på 10 procent medan den låg på 17 respektive 15 procent för industri- och teknikkonsulter.

– Bristen på kompetens bidrar till att ytterligare driva upp lönekostnaderna och medför även höga omställningskostnader för företagen, menar David Cramér. Investeringssignalen visar att lönekostnaderna ökar i en betydligt snabbare takt än prisutvecklingen för branschen, mätt i genomsnittsarvoden för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag.

I rapporten pekar Svenska Teknik&Designföretagen på vikten av att kompetensförsörjningen till branschen behöver förbättras för att inte bristen på personal kraftigt ska bromsa tillväxten hos företagen.