Välkommet uppdrag till Lantmäteriet

Vid morgonens sammanträde beslutade regeringen att ge Lantmäteriet i uppdrag samordna en digital samhällsbyggnadsprocess. Det är ett välkommet initiativ.

Så här skriver regeringen i pressmeddelandet:
Lantmäteriet har fått i uppdrag att i nära samarbete med Boverket se till att kommuner, byggherrar, företag och andra intressenter får tillgång till en samordnad digital samhällsbyggnadsprocess i syfte att göra det snabbare, enklare, och billigare att planera för nya bostäder. Lantmäteriet ska i uppdraget fungera som en utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen genom att främja öppen och datadriven innovation som står medborgare och företag till tjänst.

dator_byggritningar_mindreDet är ett jättebra initiativ och konsultbranschen välkomnar en ökad digitaliseringstakt i branschen. Både i projekterings-, bygg- och drifts- skeden och i hantering av ärenden inom det offentliga för att rensa bort onödig och hämmande administration. Vi ska dock komma ihåg att onödigt regelkrångel är fortfarande onödigt, även om vi digitaliserar processer. Vi får alltså inte tappa fokus på att förenkla och förbättra processer generellt. Men behovet av regelförenklingar är ju något som bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan känner väl till. Regelförenklingar, utöver de finansiella frågorna, är något som absolut kommer att ligga på bordet i de blocköverskridande samtal om bostadspolitiken som regeringen bjudit in till.

Det är viktigt att nu inte dessa frågor stannar upp i väntan på ”frälsningen” via nya digitaliserade processer och verktyg. Regelförenklingar och lättnader som är anpassade till regionala förutsättningar och regionala intressen, snarare än allt trubbigare och detaljerade riksintressen, är något vi kan genomföra nu. Här kommer den föreslagna digitala och samordnade samhällsbyggnadsprocessen skapa transparens och möjliggöra för kommuner och företag att lära av varandra. Kopplar vi till detta även ett starkare skatteincitament för kommunerna att få igång bostadsbyggandet genom förändring av systemet för fastighetsavgiften så är vi en god bit på väg.

Men digitaliseringen i byggbranschen kommer också kräva förnyelse i kultur och samverkan, det kommer absolut att påverka avtal, IP-rättigheter, riskförhållanden, försäkringsfrågor och relationer mellan branschens aktörer. Framförallt så kommer det stärka arkitektens och teknikkonsultens roll i byggprocessen och som representant för beställaren. Branschen har länge drivit digitaliseringsfrågan och vi ligger långt fram inom flera områden. Det är med glädje och viss tillförsikt vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen.