Fokus på arbetsmiljö och olycksrisker

Idag deltar jag i den årliga manifestation som vi på STD-företagen tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Trafikverket initierat. Målet är att belysa vikten av god arbetsmiljö och i synnerhet det systematiska arbetet för att minska arbetsplatsolyckor.

standdown 2015_2

Från min sida finns det två perspektiv som är extra viktiga för oss som konsulter.

Det första är givetvis den kultur som måste genomsyra hela byggprocessen, från köpare och byggherrar, via olika konsulter och in på själva byggarbetsplatsen. Den kedjan hänger ihop och vi är många som utgör delar i den. Arbetsmiljö och säkerhet måste vara självklara komponenter och kulturen som finns i byggprocessen måste genomsyras av försiktighet och ansvar för varje människas säkerhet.

Det andra handlar om innovation och nytänkande. I allt högre grad kommer anläggningsbranschen att utvecklas, nya metoder, nya processer och nya material kommer att prövas. Ingenjörer och arkitekter är avgörande i det innovationsarbetet. Det är då extremt viktigt att säkerhetsarbetet och säkerhetskulturen följer med in i det innovativa arbetet, så att vi inte med nya och spännande arbetsmetoder skapar en arbetsplats som är mindre säker än innan. Detta tror jag kommer att bli en allt viktigare del där vi som konsulter kommer att få ta ett än större ansvar än innan.

Manifestationen kallas ”stand down” och betyder att arbetet läggs ner i 15 minuter och att vi uppmärksammar en aktuell händelse från en arbetsplats. Årets stand down sker vid Trafikverkets Projekt Mälarbanan, nära Kallhälls pendeltågsstation.

Här kan du läsa mer om trepartsöverenskommelsen Tillsammans mot 0 olyckor.