Ett välkommet förslag om digitaliseringen av industrin

Idag släppte Näringsdepartementet och näringsminister Mikael Damberg nyheten att man avsätter 22 miljoner kronor till Vinnova för att utreda och skapa en färdplan för att stärka digitaliseringen och automatiseringen av svensk industri. Ett uppdrag från regeringen som vi välkomnar.

Konsultbranschen har sedan industrialiseringens början levererat lösningar och metoder för att modernisera, effektivisera och automatisera den industriella tillverkningen i Sverige. Många gånger handlar det om stora men nödvändiga omställningar för det tillverkande företaget för att klara den internationella konkurrensen.

Det kan handla om att gå över till nya tillverkningsmetoder, att processutveckla och skapa modernare produktionsflöden på fabriksgolvet eller att ändra produktutvecklingen för att anpassas mot automatiserade processer.

Självklart har detta skett i konkurrens med flytt av produktion till lågkostnadsländer. I vissa fall har det varit rätt att lägga ut delar av tillverkningen på annan marknad och därmed skapa en konkurrenskraftig produktionskedja.

Ibland finns även ett internt motstånd inom tillverkningsföretagen då åtgärderna kan innebära neddragningar och förlorade arbetstillfällen. Men samtidigt skapas nya och ibland mer kvalificerade jobb.

Det finns absolut en outnyttjad potential där rätt investeringar, rätt incitament och rätt kompetens kan lyfta de tillverkande företagen och behålla hela eller delar av produktionen i Sverige. Detta är den potential som näringsministern vill hitta och utnyttja för att modernisera och skapa konkurrenskraftig och högt automatiserad tillverkning i Sverige.

Mikael Damberg är väl medveten om att konkurrensen och värdeskapande i själva produktionsprocessen är låg, även i en högt automatiserad tillverkning. Men att Sverige är konkurrenskraftigt här innebär också större möjligheter att utveckla kunnandet i de tidiga och sena skedena där kunskapsintensiva tjänsteföretag har en viktig roll för värdeskapande och jobbtillväxt. Här har det ökade tjänsteinnehållet och digitaliseringen en avgörande betydelse.

Internationellt sett har Sverige en konkurrenskraftig och stor konsultsektor som på uppdrag utvecklar industriell produktion både i Sverige och internationellt. Denna potential kan och bör nyttjas mer. Konsultföretagens kunnande kan med rätt förutsättningar utveckla ny kunskap och sprida den till fler tillverkningsföretag.

Att bli internationellt konkurrenskraftig när det gäller industriell produktion, kräver världsledande industriellt kunnande. Men det kräver även kunnande kring tjänsteutveckling och nya affärsmodeller. Ett kunnande som finns redan idag, men som behöver fortsätta att utvecklas. Här har Vinnova en viktig roll att spela när det gäller att skapa förutsättningar för konsultföretagen att utveckla och sprida ny kunskap.

Sverige behöver en tydlig satsning som inkluderar hela den kunskapsintensiva sektorn, inklusive de kunskapsintensiva tjänsteföretagen. Det skulle bidra till en digitaliserad och automatiserad svensk industri och stärka svensk konkurrenskraft.