Det behövs mer forskning om kunskapsintensiva företag

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – presenterade i förra veckan sin rapport om svensk forskning kring ”Swedish research on working organisation – evaluation report”. När det gäller omfattningen av forskning så står sig Sverige och alla nordiska länder väl. Det man konstaterar är att man trots detta inte i tillräcklig grad har lyckats styra om forskningen i förhållande till den strukturomvandling som skett.

Forte

Forskningen har visserligen minskat i omfattning vad gäller organisation och ledarskap kring tillverkning och ökat vad gäller organisationsforskning inom tjänstesektorn, men då framförallt inom vård och skola. Forskningen kopplad till kunskapsintensiva tjänsteföretag har dock inte hängt med. Inte heller har forskningen styrts om i tillräcklig omfattning med hänsyn till de förändringar som skett i näringslivets strukturomvandling. Rollerna för fack och arbetsgivarorganisationer har förändrats och här behöver forskningen hänga med.

Det nya näringslivet kännetecknas av ökad internationalisering, ökad flexibilitet, hög digitaliseringstakt och snabbrörlighet. Men också i form av att anställning fått en annan innebörd och begreppet anställningstrygghet en annan innebörd. Du hittar idag din trygghet i anställningen hos företag som har flexibilitet som affärsidé, där du följer marknadens efterfrågan och byter uppdrag istället för att avvakta uppsägning och leta ny anställning när marknaden går ner.

Det nya näringslivet präglas också av ökat antal småföretagare, innovatörer, entreprenörer och start-ups där en traditionella synen på anställning inte är relevant. Och där din trygghet skapas utifrån dina förutsättningar att finansiera och driva företag, minimera ditt risktagande och hitta stöd för att utveckla och utvidga din affär, både nationellt och internationellt. Detta förändrar synen på den svenska modellen i grunden, och avspeglar sig tydligt i den roll fack och arbetsgivarorganisationer måste spela i framtiden.

Här krävs stöd i forskningen. När näringslivet förändras i snabb takt till följd av ökad internationaliseringen, digitalisering och individualisering, då måste forskningen hänga med! I rapporten till Forte konstaterar man att forskningen borde inrikta sig mer mot en förnyad svensk modell, och vad den skulle innebära i sin nya kontext.

Vi har sedan lång tid lyft vikten av en utvecklad och ökad tjänsteforskning, där organisationsforskningen är en viktig parameter. Rapporten ”Swedish research on working organisation – evaluation report” lyfter denna viktiga fråga och skickar en tydlig signal till akademi, regering och forskare inom organisationslära att det krävs en omprioritering! Men det är också en signal till Forte att styra om sina egna prioriteringar.

Tjänsteforskning och forskning kring ledning och organisation inom det privata näringslivet är viktigt och avgörande för näringslivets utveckling. Och för att Sverige ska dra nytta av den strukturomvandling som sker.