Den hållbara staden kräver bättre samverkan

I takt med att urbaniseringen tilltar ökar behovet av att få olika aktörer i samhällsbygget att dra åt samma håll. Det var utgångspunkten för STD:s seminarium i Almedalen på måndagen, där företagens incitament ställdes mot samhället och det offentligas incitament. Uppenbart var att dessa två inte alltid sammanföll.

Anders Sandoff från Göteborgs Universitet, som inledde seminariet Hur skapar vi kommersiella drivkrafter för hållbar stadsutveckling? med några spaningar, underströk problematiken: det offentliga drivs av en vilja till tillväxt för regionen, av samverkan och en god förmåga att hantera risker och ta hand om risker över längre tid. Ändå finns det helt uppbenbart en kultur som inte alltid står i samklang med hur företag jobbar.

Anders Sandoff tyckte att det fanns flera uppenbara problem med dessa målkonflikter. Ett sådant är att vi inte får ut maximalt av den kompetens som företagen besitter.

För näringslivet är frågan måhända mindre: ett företag jobbar med det som kunderna beställer.

150529 Almedalen

Men panelen, bestående av, från höger, Åsa Bergman från Sweco, Sarah Bragée från Tyrens, Emma Hult, riksdagsledamot för Miljöpartiet och Ewa Thalén Finné, riksdagsledamot för moderaterna, var eniga om att vi borde kunna få ut mer av en ökad samverkan.

En konfliktyta som berördes var politikens ganska korta fyra-årsperspektiv. Varje mandatperiod kan inte sällan innebära en omstart av viktiga långsiktiga frågor. Politiken har en utmaning i att skapa riktigt långsiktiga planer. Näringslivet å andra sidan – och i synnerhet konsultbranschen inom samhällsbyggnadssektorn – agerar och planerar för betydligt mycket längre tidshorisonter. Troligen spelar det mindre roll vem som formulerar de långsiktiga visionerna, men det behöver göras och inte minst tydliggöras.

Både media och bankerna fick sig en känga under seminariet. Media för att alltför ofta fokusera på de dagsaktuella frågorna och inte belysa de långsiktiga trenderna. Bankerna för att de varit dåliga på att uppvärdera hållbart byggande.

En viktig nyckel för att komma vidare är att skapa ett företagsklimat hos byggföretag, konsulter och byggherrar – bland andra – som inte bara är ”bäst i världen” utan ”bäst för världen”. På sikt kommer alla företag att behöva jobba med sin egen attraktivitet och inte bara att göra världen mer attraktivitet.

Gissningsvis är det klivet betydligt mycket mindre för just företag inom STD-företagens område, men fortsatt en viktig fråga för alla företagsledningar att jobba med.

Åsa Bergman på Sweco betonade just ledarskapet som en viktig nyckel till både ett modernt, hållbart samhälle men också till ett modernt och hållbart företagande.

STD-företagen arrangerar två seminarier och medverkar i ett antal andra under hela veckan. Läs mer på vår Almedalssajt.