Industrisamtal 2.0, möte på Näringsdepartementet

I tisdags inbjöd Närings- och innovationsminister Mikael Damberg till det första industrisamtalet. Ett samtal som är nytt på flera sätt. Inte bara regeringens ambitioner inom den nyindustrialiseringsstrategi som ska läggas fram, utan även att Mikael Damberg höjt ribban ytterligare och bjudit i de kunskapsintensiva och industrinära tjänsteföretagen.

En tydlig markering att industrinäringen inte bara består utav varuproducerande mekaniska verkstäder utan också den allt starkare och växande teknik- och IT-konsultsektorn. Ministern tydliggjorde sin syn kring att industrins utmaningar är en gemensam utmaning där alla måste samlas kring en gemensam strategi.

Som företagsrepresentant för konsultsektorn denna gång deltog förutom undertecknad även Markus Granlund, vd Semcon AB och ordförande för STD-företagen. Markus fick möjligheten att beskriva de stora utmaningarna och den internationella konkurrens som konsultföretagen och deras kunder möter. Han betonade vikten av att ta bort alla hinder för konsultföretag att bedriva forskning och innovation på lika villkor. Utbildningsfrågorna och kompetensförsörjningen ligger givetvis också högt på agendan, och möjligheterna att locka internationell kompetens och investeringar till Sverige.

”I studien såg man sysselsättningsökningar på nära 200 procent, produktivitetsökningar på nära 300 procent och omsättningsökningar på över 500 procent. Detta är en drivkraft som vi utnyttjat för lite och som vi bör bygga vidare på.”

En stor utmaning för svensk industri är att lyfta de små och medelstora industriföretagen både vad gäller automatisering och export. Något som inte alla företag klarar idag och där konsultföretagens kompetens kommer vara en avgörande faktor för att genomföra konkreta åtgärder. Våra konsultföretag är internationellt sett mycket konkurrenskraftiga, det visar inte minst etableringen CEVT (Geely/Volvo Cars utvecklingsbolag) på Lindhomen i Göteborg. Våra kompetenskluster i form av akademi, forskningsinstitut och konsultföretag är ett styrkeområde för Sverige och avgörande för att vi ska se liknande investeringar också framöver. Här kan regeringen göra insatser för att främja denna utveckling genom olika typer av stimulanser.

Det är även viktigt att konsultföretagen ges incitament att delta och bidra i de strategiska forskningsområden som redan dragit igång. Projekt som genererar många goda idéer med hjälp av stödpengar från Vinnova, men som måste konkretiseras och komma ut på marknaden.
Sveriges Ingenjörers projekt ”Den första ingenjören” och den rapport som Ramböll tog fram redan 2006 påvisar de positiva effekterna som anlitandet av en ingenjör har på små och medelstora industriföretag. I studien såg man sysselsättningsökningar på nära 200 procent, produktivitetsökningar på nära 300 procent och omsättningsökningar på över 500 procent. Detta är en drivkraft som vi utnyttjat för lite och som vi bör bygga vidare på. Jag ser framför mig att vi likt innovationscheckar och andra incitament kan se till att skapa den katalysatoreffekt som vi eftersträvar.

Konkret kan sägas att det finns stor outnyttjad potential i Sveriges kompetenskluster, i kunskapsintensiva tjänsteföretag och i varuproducerande industriföretag.  En potential som vi tillsammans ska hitta möjlighet att utveckla.

När det gäller själva Industrisamtalen 2.0 så är ambitionen att de ska hållas två gånger per termin och ge bidrag till att utveckla och konkretisera en tydlig nyindustrialiseringsstrategi. Tydlig på det sättet att den ska innehålla konkreta åtgärder som kan genomföras och bockas av.

PS. Dialogen med departementet fortsätter givetvis kontinuerligt mellan möten och under den kommande Almedalsveckan kommer vi lyfta frågan i ett bredare perspektiv tisdagen den 30 juni kl. 09.30 i Almegas tält vid Wisby Strand. Om du är på plats, så besök oss gärna!