Viktigt för branschen med kompetens från hela världen

Under måndagen träffade STD-företagen företrädare för ett antal departement i regeringen, bland annat Arbetsmarknadsdepartementet, UD och Näringsdepartementet. Frågan gällde hur vi som branschföreträdare såg på utmaningen med att inkludera utländsk arbetskraft.

Det är glädjande att regeringen på detta sätt engagerar sig i en så viktig fråga: kompetensförsörjningsfrågan är utan tvekan en av de större frågorna för branschen i stort.

Vårt budskap till regeringens företrädare på mötet var tydligt: samhällsbyggnadsbranschen behöver mer kompetens och det vore önskvärt om fler, även med en annan bakgrund, kunde få tillgång till den svenska arbetsmarknaden.

Dessvärre tvingas man dock konstatera att frågan ändå långt ifrån är lätt att besvara. Det finns en mängd hinder för att en duktig konstruktör från exempelvis Indien eller Slovenien ska kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Språket är utan tvekan ett sådant hinder. Affärsspråket i svensk bygg- och anläggningsbransch är i stor utsträckning svenska.

Ett annat hinder är också förståelsen för svenska byggnormer, den svenska juridiken och det regelverk som utgör ramen för det mesta som byggs i Sverige. Utan den förståelsen och kunskapen är det svårt att ta hand om kundnära projekt.

Lägg därtill bostadsbrist, svårigheter med erkännande av utländska examen och krångel med arbetstillstånd så ges en ganska dyster bild av Sverige som attraktiv arbetsmarknad för utländsk kompetens.

Det finns mycket som staten kan göra för att underlätta för kompetensen att komma hit.

En fråga handlar om upphandlingar, där det ofta specificeras ner på detaljnivå vad som ska levereras. Genom att formulera mer övergripande mål för upphandlingen skulle det också indirekt bli lättare att ta in kompetens som kanske har en lite udda bakgrund. Jag tror det på flera sätt hade underlättat integrationen.

Ett annat mål är att öka investeringarna i forskning och utveckling från statligt håll. Utländsk kompetens kan ibland vara svår att på kort sikt omsätta i rena kundprojekt: det kan snarare vara en investering för framtiden att bredda sin stab av anställda. Att då kunna jobba med utvecklingsprojekt, där kompetensen kommer till nytta, men inte kräver tight kundkontakt är en god möjlighet att fånga upp denna kompetens. Staten har här ett ansvar – och en möjlighet – genom att stimulera ytterligare branschnära forskning och utveckling. Det tror jag hade gynnat även integrationsfrågan.