Samhällsekonomiska kalkyler och hållbarhet

Frågan om samhällsekonomiska kalkyler i relation till en hållbar utveckling är minst sagt komplex. Därmed inte mindre viktig. Detta framkom med tydlighet i den utskottsutfrågning som riksdagens trafikutskott kallade till idag under rubriken – Seminarium om samhällsekonomiska analyser. I det här fallet låg fokus på infrastruktur och transportsektorn.

Jonas Eliasson, professor på KTH, lyfte fram att om man tittar på de investeringsbeslut som tagits så kan man med tydlighet säga att det inte är hållbarhetsaspekten som legat till grund för besluten över lag. Hållbarhet har varit en viktig parameter, men andra parametrar som politiska överväganden och etiska ställningstaganden har också stor påverkan.

Något som även är tydligt är att hållbarhet måste ses ur ett övergripande systemperspektiv och inte utifrån varje enskilt projekt. Det finns gungor och karuseller i varje enskild åtgärd. Därför räcker kanske inte analyser av enskilda åtgärder som beslutsunderlag.

Mer forskning för att utveckla modeller där samhällsnytta kan översättas till genomförbara projekt och kommersiella drivkrafter känns både naturligt och nödvändigt. Det är återigen hanteringen av den ekonomiska drivkraften som är det starkaste verktyget när det gäller att genomföra hållbara investeringar.

Som det fungerar idag analyseras ofta bara de alternativ som ligger på bordet – men det bästa och samhällsekonomiskt mest hållbara förslaget kanske inte finns där och tas därmed inte med i analysen. Detta kan i sin tur leda till att besluten som fattas blir ett val mellan ett antal inte fullt optimala lösningar, eller i värsta fall mellan att göra en investering eller att inte göra den.

Frågan som kvarstår är då hur vi skapar processer som öppnar upp för att utveckla dessa alternativa förslag? Jag tror att vi behöver bli bättre på att tänka efter mer före. Kraftigt ökade investeringar i tidiga skeden för att hitta samhällsekonomiskt lönsamma trafikinvesteringar är en åtgärd som inte känns alltför främmande.

Trafikutskottets vice ordförande, Jessica Rosencrantz, avrundade mötet med en uppmaning till ledamöterna att ta med sig intrycken hem och fundera på hur kunskapen som framkommit kunde vävas in i det framtida arbetet. En kunskap som jag bedömer bör få påverkan på både hur myndigheters uppdrag formuleras och hur beslut fattas.

Rapporten ”Hållbara analyser? Om samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn med särskild hänsyn till hållbar utveckling” går att ladda ner här.