Reflektioner från mötet på Rosenbad kring betalningstider

På initiativ av ICC så hade vi i fredags (28/3) ett uppstartsmöte kring självreglering av betalningstider. Ett möte som först började med lite olika inspel om att några aktörer förmedlade att de ansåg att långa betalningstider kan vara bra för vissa företag. En synpunkt som i princip går stick i stäv med EU-direktivets syfte.

Forumet hade inte samlats för att diskutera lagstiftningsfrågan men den är lite som en elefant i rummet; den tar stor plats ändå. Frågan är dock redan beslutad i riksdagen och där har regeringen redan fått ett uppdrag att lägga fram ett färdigt lagförslag. Vilket Civilutskottet lite påpassligt påpekade i ett betänkande dagen innan vårt möte. Både Justitiedepartementet och Näringsdepartementet var väl representerade på mötet, vilket uppskattades. Deras närvaro höjde dialogens saklighet och innehåll. Departementen är väl pålästa på direktivets syfte och kunde genom detta också betona vikten av att enas om problembilden.

Jag har tidigare påpekat att det är viktigt att vi kliver förbi åsikter om varför kortare betalningstider bör eller inte bör åstadkommas. Fakta är att betalningstider ska kortas även mellan företag! Det är en reglerad bank-, finans- eller riskkapitalmarknad som ska finansiera företagens verksamhet, inte företag som genom långa betalningstider finansierar varandra.  Därför behöver bankerna vara med i dialogen kring företagens grundfinansiering och finansmarknaden måste få en förändrad syn och värderingsmodell vad gäller underfinansierade företag.  Först när underfinansieringen blir synlig och att man lånar från sina leverantörer kan en självreglering ge verklig tyngd.

Det var en god dialog i rummet och det positiva lagstiftningstrycket bidrog tydligt till det! Någon uppfattade att det har gått troll i frågan. Min bedömning är att verkligheten har kommit ikapp dem som tidigare varit vana att diktera villkor.  Självreglering och avtal är marknadens sätt att lösa tvister, lagstiftning är politikens sätt. Tror vi på marknaden borde vi kunna hitta en fungerande lösning genom självreglering. Med lagstiftning som komplement.

Självreglering kan vara ett bra verktyg tillsammans med en tydlig och fungerande lagstiftning. Kanske kan konkurrenslagstiftningen behöva skärpas ytterligare då den inte används för att pröva oskäliga avtalsvillkor när det gäller betaltider.

En arbetsgrupp har satts samman för det fortsatta arbetet och vi ska ha vårt nästa möte nu i maj. Lagstiftningsfrågan ligger helt utanför denna dialog men sätter tryck på parterna. Kanske kan detta utvecklas till något väldigt positivt vad gäller samförstånd och samarbetsklimat. Kanske kan detta lyfta frågan på vilka villkor som är viktiga för ett växande och utvecklande näringsliv som kan se hela värdekedjan och alla parters värdeskapande.

Det ska också nämnas att riksdagen igår (2014-04-02) röstade igenom att man vill ha 30 dagars betalningstid utan undantag. Beslutet i korthet finns att läsa här.

Tack ICC för initiativ! Bra om ni kan ta en oberoende roll utan allt för mycket lobby och åsikter med i bagaget!