Hur viktig är industrin för Sverige?

Idag är det interpellationsdebatt i riksdagen. En av frågorna som ställs handlar om industrins andel av BNP och europeisk industriell renässans. EU-kommissionen har tagit fram ett dokument som pekar ut ett mål som innebär att industrins andel av BNP ska växa till 20 procent.

I en interpellation till Annie Lööf frågar Börje Vestlund (S) varför regeringen inte står bakom EU:s vision om en industriell renässans och målet om 20 procent av BNP.

Annie Lööf har i en kommentar till Europaportalen avvisat kravet:
”Jag tycker det är viktigt att svensk industri växer. Men inte som andel av BNP. Då kommer ju det målet att nås genom att man minskar tjänstesektorn till exempel och då är vi ju helt fel ute.”

Svensk industri står idag för 16 procent av Sveriges BNP, enligt ett traditionellt sätt att mäta andelar av BNP. Ett mer rättvisande sätt är att även räkna in den produktion som är kopplad till industrin och bidrar till dess produktion genom insatser av varor och tjänster. Då utgör industrins förädlingsvärde nästan en fjärdedel av BNP.  Bland industrins underleverantörer sysselsätts drygt 60 procent inom tjänstesektorn. Anledningen till att industrins andel av BNP är så hög trots hård internationell konkurrens är vår historiska förmåga att integrera och leverera system och tjänster i vår varuexport. Man kan säga att det till största delen är våra tjänster som ökat värdet av exporten trots neddragen av produktion i Sverige. Här har svenska företag varit framgångsrika.

Det är viktigt för Sverige att ha industriell tillverkning och produktion på områden där vi är internationellt konkurrenskraftiga. Lika viktigt är det att behålla vår andel i värdekedjor och förlägga produktion där den är internationellt konkurrenskraftig för att inte bli utkonkurrerade.  Det som är relevant att titta på är export av förädlingsvärde och att tjänsterna då utgör mer än hälften av svensk export. Det vill säga, vi ska inte stirra oss blinda på själva varuproduktionen. Den enda branschen som vunnit exportmarknadsandelar, från mitten av 1990-talet fram till 2009, är företagstjänster, och det är det enda området där Sverige faktiskt visat på stark konkurrenskraft.

I det här fallet tror vi mer på den modell Annie Lööf pekar på i artikeln på Europaportalen. Sverige ska inte forcera fram en industriproduktion, den ska växa av egen kraft. En modern industripolitik är den som kan se helheten och värdeskapandet. Det krävs ytterligare satsningar på tjänsteforskning, på minskande av handelshinder, på investeringar i kompetensförsörjning samt på översyn av hur vi beskattar kunskap och arbete. Sverige ska inte längta tillbaka, Sverige ska blicka framåt.