Betaltider – självreglering eller tvingande lagstiftning?

En rad branschföreträdare samlas imorgon, fredag 28 mars, på initiativ av Sweden ICC för att i dialog utreda förutsättningarna för att komma till rätta med långa betalningstider i näringslivet.  STD-företagen ställer sig mycket positiv till denna dialog. Dialogen ligger helt vid sidan om den redan pågående lagstiftningsprocessen som hantaras av justitiedepartementet i sak och av riksdagsbeslut i demokratisk ordning.

En förutsättning för att komma till stånd med en dialog kring självreglering är att alla medverkande organisationer kan enas om problembilden. Denna skulle då kunna innehålla följande:

  • Långa betalningstider är negativt för näringslivet.
  • Långa betalningstider gynnar i första hand den part som är dominant i en affärsrelation.
  • En fungerande självreglering leder till att betalningstider kortas och att betalningstider överstigande 30 dagar upphör att existera.
  • Marknaden kommer att hitta befintliga och nya finansieringslösningar för de företag som är underkapitaliserade.
  • Vi är – till stora delar – marknaden som sitter samlade vid mötesbordet. Vi har alla möjligheter att själva påverka och sätta ramarna för det fortsatta arbetet.

Att långa betalningstider är negativt för näringslivets totala utveckling är redan konstaterat. Att komma till rätta med problemet är inte lika lätt. I Sverige har vi förhållandevis god betalningsmoral och effektivitet i våra ekonomiska transaktionssystem. Man kan säga att det över lag fungerar väl för de flesta företag i Sverige, där det finns balans mellan parterna och där man håller vad man lovat.

Så är dock inte i hela näringslivet. Inom flera branscher och områden så finns stora och växande problem.  När många företag ”sköter sig” så kan andra aktörer utnyttja systemet för egen vinning utan att det sticker ut i statistiken. Problemen handlar både om betalningsovilja och om betalningsoförmåga.

För att hitta frivilliga lösningar på detta startar nu dialogen kring självreglering beträffande betalningstider.

Det är dags att visa om näringslivet har förmågan att ta ansvar. Och om önskan om fortsatt avtalfrihet och positiv utveckling av hela näringslivet går före frågan om egen vinning.

UPPDATERING
Oppositionen i riksdagens Civilutskott bildade idag majoritet i frågan om betalningstider och vill skynda på så att tvingande lagstiftning kommer på plats snabbare. Läs mer i pressmeddelande från riksdagen.