Från hierarkier till nätverk och värdeskapande värdekedjor

Samspelet inom näringslivet befinner sig alltid i förändring. Tidigare roller ifrågasätts och utmanas. Tjänsteföretag dominerar idag arbetsmarknaden och har expanderat kraftigt de senaste åren medan tillverkande företag omvandlas till att innehålla allt fler produktnära tjänster och kringtjänster.

När intäktsförmågan och värdelyften allt mer skapas i tjänsten så utmanas och ifrågasätts gamla industriella strukturer och synsätt. Förmågan att konkurrera avgörs idag inte bara av kostnadseffektiv produktion och etablerade distributionskanaler, utan av tillgången av kunskap, att utveckla kunskap och att tänka nytt. Varje dag får etablerade arbetssätt och synsätt konkurres av nya metoder, produkter, tjänster och distributionskanaler. Tydliga exempel på detta finns inom t.ex. telekommunikation, detaljhandel och musikindustrin. Men framförallt sker de stora strukturella förändringarna inom tillverkningsindustrin och skapandet av effektiva värdekedjor.

Den gamla strukturen av hierarkiska företag som äger både utveckling, produktion och distributionskanaler är utkonkurrerad av effektiva nätverksstrukturer och värdekedjor som klarar snabb förändring och marknadsanpassning. De företag som klarar av att anpassa sig till de nya förutsättningarna kan behålla sin konkurrenskraft och ta marknadsandelar, de som inte klarar förändringarna får se sig omsprungna av företag de aldrig tidigare har hört namnet på.

Idag handlar kampen om att attrahera och utveckla människor och kunskap. Och konkurrensen hårdnar. Idag sitter mycket av kunskapen i helt nya företag, som har lösningar och värdeskapande i sitt fokus. Det är företag som inte bär på tunga strukturer i form av fabriker och distributionskedjor. Allt fokus ligger på kunskapsuppbyggnad, innovation och värdeskapande samt förmågan att bryta sig loss från gamla strukturer och bojor. Potentialen ligger i att internationellt alliera sig med företag som förstår sig på värdekedjor och värdeskapande samarbetsformer.

Visst är det en spännande förändring, en förändring som också ställer krav på svenska politiker och myndigheter att hänga med och anpassa sig inför de förändringar som skett. Det ställer också krav på företagens förmåga att anpassa sin affär och sitt fokus.  Det ställer också krav på näringslivsorganisationers förmåga att inte desperat hålla kvar vid det gamla utan istället fundera på hur de kan samverka och utvecklas tillsammans.

Lästips
Det finns några som funderat mycket på hur näringslivet och samhället har förändrats. En av dem är Professor Yaneer Bar-Yam, New England Complex Systems Institute. Redan 1997 publicerade han rapporten: Complexity Rising: From Human Beings to Human Civilization, a Complexity Profile. (Bilden nedan är hämtad från denna rapport.)

Vill du läsa mer om värdekedjor rekommenderar jag dig att läsa Almegas rapport Kedjor av förädlingsvärden – mer korrekt mått på utrikeshandeln?

 

140324 Network_anders