Tjänsteinnovation nyckeln till framgång

Det kan kännas självklart att det är viktigt för Sverige att satsa på tjänsteforskning. Lika självklart som att detta skulle stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt. Sverige har varit ett föregångsland inom många produkt-, tjänste- och teknikområden. Tjänsteutvecklingen är en starkt bidragande orsak till den ökade exporten inom flera marknadsområden. Om Sverige och svenska företag ska fortsätta att stärka sin roll på den internationella marknaden krävs ytterligare satsningar.

Företagen behöver utveckla sina affärsmodeller för att både kunna dra nytta av den ökade tjänstefieringen och att utveckla värdeskapandeprocesser som drar nytta av utvecklad kunskap. Nyligen genomförde vi på STD-företagen och Almega en undersökning bland våra medlemsföretag om synen på tjänsteutveckling och tjänsteinnovation.

Undersökningen visade att 80 procent av företagen ansåg att tjänsteinnovation är viktigt för deras konkurrenskraft.

Det framgick också mycket tydligt att arbetet sker direkt i den dagliga verksamheten, utan särskild avsatt budget eller formell organisation. Detta betonar viken av att hitta nya arbetssätt och strukturer för att effektivisera tjänsteinnovationsarbetet, både inom företagen och i samverkan med näringsliv och akademi.

Du kan ladda ner och läsa hela rapporten här:
Tjänsteinnovation för ökat värdeskapande – En studie om hinder och möjligheter i tjänsteföretag

Almega har tillsammans med Teknikföretagen och MTC (Marknadstekniskt Centrum) utformat en agenda för tjänsteinnovation. Detta är ett led i att lyfta de kunskapsintensiva tjänsteföretagens roll och betona vikten av tjänsteforskning och tjänsteinnovation, både inom industrin och i konsultföretagen. En ansökan om att få bilda ett programkontor för tjänsteinnovation har utformats och lämnades in till Vinnova den 16 april. Beslut om fortsättning väntas till sommaren.

Ska Sverige stärka sin konkurrenskraft krävs ökade satsningar på tjänsteinnovation samt ytterligare samordning av befintliga forskningsinsatser och plattformar. Här har Almega och Teknikföretagen tagit ett viktigt kliv framåt för att gemensamt lyfta vikten av detta. Aldrig tidigare har en sådan kraftsamling skett kring ett så strategiskt viktigt område för svensk konkurrenskraft. Med stark uppbackning från akademin och från hela industri- och tjänstesektorn. Vi ser med spänning fram mot det fortsatta arbetet.

Se filmen om vikten av tjänsteinnovation för ett konkurrenskraftigt Sverige:

För mer info kontakta:
Anders Persson, @by_Anders
Svenska Teknik&Designföretagen
anders.persson@std.se
070-509 69 17