Nordens framtida näringspolitik

Idag är det dags för konferensen om Nordens framtida näringspolitik. Frågor som behandlas är utmaningar för nordiskt näringsliv i ett globalt perspektiv, utmaningsdriven innovation, entreprenörskaps- och finansieringsfrågor samt grön tillväxt, offentlig upphandling m.m.

Vilka är de nordiska ländernas gemensamma framtida utmaningar, hur står vi oss ur ett globalt perspektiv?

En allt mer central fråga är förändringarna i näringslivet, hur vi kan nyttja våra erfarenheter från den industriella eran och ta med det in i det nya nätverkande kunskapssamhället. Hur kapitaliserar vi på den kunskap vi byggt upp och hur utvecklar och förädlar vi ny kunskap och skapar förutsättningar för innovationer? Alla de nordiska länderna är små men många gånger framgångsrika aktörer, hur kan samverkan öka vår förmåga och internationella konkurrenskraft?

Svenska Teknik&Designföretagen är givetvis inbjudna och på plats för att lyfta fram de frågor som driver och är värdeskapande i det kunskapsintensiva tjänstesamhället. Framtidens globala konkurrens handlar om förmåga att skapa miljöer för kunskapsuppbyggnad, värdeskapande och innovationer. Samt att med ett hållbarhetsperspektiv kunna producera och leverera värde på en global marknad.

Det är glädjande att se att många frågor har fått ett nytt fokus inom näringspolitiken. Vi ska inte glömma vår historia utan istället nyttja våra erfarenheter för att öka och skapa svensk och nordisk konkurrenskraft.

Konferensen är en del i det svenska ordförandeskapet i nordiska ministerrådet. Sveriges ambition är att verka för att det arbetas fram och beslutas om ett nytt nordiskt samarbetsprogram för innovations- och näringspolitiken. Syftet med konferensen är att arbeta fram innehåll till det nya samarbetsprogrammet.

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Näringsdepartementet och Nordisk Innovation som är ett nordiskt organ som arbetar för att främja gränsöverskridande handel och innovation. Läs mer på regeringens hemsida.

Twitter: @By_Anders