Startskott för Innovationsupphandling

Innovationsupphandlingen ska öka kvaliteten och värdet på det som upphandlas av det offentliga. Den ska också bidra till att lösa våra stora samhällsutmaningar. Förra veckan arrangerade Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova en gemensam kick-off kring innovationsupphandling. De har alla i uppdrag att med olika inriktning verka för en ökad användning av innovationsupphandling.

Enligt den definition som används idag finns två typer av innovationsupphandling; innovationsvänlig upphandling och upphandling av innovationer. I innovationsvänlig upphandling ges utrymme för mer innovativa lösningar. Att man också kan upphandla innovationer innebär att offentlig upphandling inte längre begränsas till befintliga lösningar. Det är nu möjligt att handla upp utveckling av helt nya lösningar. På så sätt kan efterfrågan från offentlig sektor aktivt driva utveckling av nya produkter och tjänster och därmed skapa tillväxt.

Trafikverket har i uppdrag att analysera hur och i vilka delar de kan använda sig av innovationsupphandling, för att driva på utvecklingen av effektivare processer och ny teknik. Energimyndigheten har stor erfarenhet av teknikupphandlingar. De fokuserar på att ta fram specifikationer för miljöteknikupphandling av bland annat energieffektiva lösningar för lokaler med hög energianvändning, stadsplanering och hållbart byggande.

Det är välkommet att det tas initiativ för att skapa utrymme för bättre och smartare lösningar. Samtidigt kvarstår många frågor kring hur genomförandet av upphandlingar kan ske på ett tillfredställande och säkert sätt. Parallellt dyker också nya frågor upp kring hantering av risk, kostnader och vinster. Det finns med andra ord all anledning att hålla sig uppdaterad på området och ta del av de möjligheter som dyker upp. Innovationsupphandling skapar ökad efterfrågan på teknisk utvecklingskompetens och här kan de tekniska konsultföretagen spela en avgörande roll.

Läs mer på Vinnovas nya portal om innovationsupphandling.