Innovationsstrategin har landat!

Igår släpptes regeringens efterlängtade innovationsstrategi som mycket väl beskriver de förutsättningar vi har för värdeskapande i Sverige. Nästan två tredjedelar, 65 procent, av BNP i privat sektor genere­ras i tjänstenäringarna. 20 procent skapas i tillverk­ningsindustrin. Byggindustrin inklusive el, värme och avfall står tillsammans för 12 procent. Jordbruk, skog och fiske samt mineralutvinning bidrar med 3 procent av privat sektors bidrag till BNP.

Det kan vara lätt att misstolka siffrorna och inte ge de mindre andelarna som bl.a. innehåller industri, energi, bygg, gruvnäring och jordbruk den uppmärksamhet som de förtjänar. Dessa områden har varit och kommer fortsatt att vara en stark drivande kraft för svensk tillväxt och värdeskapande. Men det har skett stora förändringar. Idag handlar innovation och värdeskapande främst om att utifrån de tillgångar vi har, använda vår förmåga att förädla, samverka och innovera för att skapa största möjliga värde för Sverige. För att gemensamt klara samhällets utmaningar.

Tjänstesidan har utvecklats väl inom både den traditionella industrin som i den rena tjänstesektorn. Det är för att en så stor del av värdeskapandet ligger i just tjänsten och hur den levereras. Och just här ligger den globala konkurrensen idag. Sverige har en lång tradition när det gäller samverkan för värdeskapande och detta måste stärkas ytterligare. Vi måste också bryta upp gamla strukturer för att tänka nytt och skapa innovationsprocesser som involverar alla aktörer. Den kunskapsintensiva tjänstesektorn måste kliva fram och ta ansvar för en fortsatt god kompetensutveckling och innovationskraft i Sverige.

Det är också just detta som regeringens innovationsstrategi har tagit fasta på. Det handlar om samverkan, nätverk och tvärvetenskap samt att skapa de förutsättningar, ramverk och strukturer som underlättar innovationsarbete. Det understryks att det handlar om individer och individers drivkrafter:

Innovation börjar med människan. Det är människor som får idéer och utvecklar kun­skap. Det är människor som använder sin kunskap, kompetens och erfarenhet i nya lösningar i sitt företagande, på sin arbetsplats, på sin fritid eller som konsumenter”

Men det handlar lika mycket om att se helheten, att kunna gå utanför sin egen kompetens, sin organisation, sitt företag för att tillsammans hitta lösningar på de numera globala utmaningar vi står inför.

Det som regeringen ser som det offentligas främsta uppgift finns inom tre områden:

  1. Väl fungerande ramverk
  2. Offentlig verksamhet som är innovativ och som driver efterfrågan på innovation
  3. Direkta insatser i innovationsprocesser

Strategin som helhet utgår från tre huvudprinciper:

1. Bästa möjliga grundförutsättningar för innovation:

Innovativa människor. Forskning och högre utbildning av hög kvalitet för innovation. Ramvillkor och infrastrukturer för innovation

2. Människor, företag och organisationer som arbetar systematiskt med innovation:

Innovativa företag och organisationer. Innovativa offentliga verksamheter. Innovativa regioner och miljöer.

3. Ett genomförande av strategin som utvecklar förutsättningarna och mötesplatserna utifrån en helhetssyn:

I vidareutvecklad samordning mellan politikområden och politiknivåer. I dialog med aktörer i näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle. I en process av kontinuerligt lärande.

Dokumentets största brist är att det inte nog beskrivs hur genomförandet ska ske. Det saknas också tydliga mätbara mål. Sedan kommer översynen av statsstöd och företagsskatteutredningens betänkande att vara avgörande för hur väl vi lyckas. Positivt är inrättandet av ett Innovationskansli, som kommer leda till att många av dessa frågor får klarhet.

Ta dig tid att läsa rapporten, den är väl värd både tiden och en stunds eftertanke. Men framförallt, försök att hitta hur du och ditt företag kan bidra till att Sveriges innovationskraft kan upprätthållas och förstärkas. Som sagt, Innovation börjar med människan. Det är människor som får idéer och utvecklar kunskap.

Svenska Teknik&Designföretagen och Almega har tillsammans med en rad medlemsföretag aktivt deltagit i förarbetet till Innovationsstrategin.

Mer information:
Läs Innovationsstrategin här.

I morse presenterades Innovationsstrategin av Annie Lööf, se reprisen här.